MENY

Anmälningsskyldighet

Av: mohlen112233 / 25 februari, 2013

 

Är du orolig för ett barn eller ungdom i ditt yrkesutövande?

Omfattas du av anmälningsskyldighet har du en skyldighet att anmäla din oro omgående till socialtjänsten i din kommun. Är du osäker på om uppgifterna är tillräckliga eller hur du ska tolka en situation eller en berättelse? Kontakta socialtjänstens mottagning eller Barnahus för vidare råd. Om du fått förtroendet av ett barn eller en ungdom är det viktigt att du tar det på allvar och hjälper barnet att förändra sin situation!

 

14 KAP. ANMÄLAN OM OCH AVHJÄLPANDE AV MISSFÖRHÅLLANDEN M.M.

1 § [Anmälningsskyldighet då barn far illa]

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, 
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården, 3.anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och  
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.

 

Vad händer efter en anmälan?

När socialtjänsten tar emot en anmälan görs en skyddsbedömning. Handlar anmälan om våld eller övergrepp tar socialtjänsten direkt ställning till om uppgifterna ska polisanmälas. Därefter görs en förhandsbedömning där beslut tas om utredning skall inledas eller ej. I vilket skede vårdnadshavare blir kontaktade beror på om någon av vårdnadshavarna eller deras närstående är misstänkta för brott. Barns skydd och barns bästa kommer alltid i första rummet.

En utredning hos socialtjänsten syftar främst till att ta reda på om familjen/barnet är i behov av något stöd och i så fall vilket stöd eller vilken hjälp det är. Detta gör socialsekreteraren genom att samtala med barn, vårdnadshavare och eventuellt andra som finns i barnets närhet. Det kan vara skol- eller förskolepersonal, släkt eller andra viktiga personer. Det eventuella brott barnet eller ungdomen varit utsatt för utreder polisen.