MENY

Juridisk ordlista

Av: mohlen112233 / 25 februari, 2013

 • Anhållen: En misstänkt kan frihetsberövas/hållas inlåst under en kortare tid i början av en utredning.
 • Advokat: En person som har juristexamen från universitet. Som därefter har arbetat i domstol eller på advokatbyrå under några år.
 • Brott: En handling som är belagd med straff i lagstiftningen.
 • Brottsoffer: Den som utsatts för brott, även kallad målsägande.
 • Brottsofferfonden: Den som dömts för ett brott som kan ge fängelse skall betala 500 kr till fonden. Pengarna används till verksamheter som är till hjälp för brottsoffer.
 • Brottsutredning: Polisens förundersökning som skall utreda om misstankarna mot den misstänkte är så starka att åtal ska väckas.
 • Böter: En form av påföljd som innebär att den dömde får betala pengar till staten.
 • Brottsskadeersättning: Kan exempelvis betalas ut till barn och ungdomar som bevittnat våld i nära relation.
 • Brottsbalken: Är den del av lagboken som talar om vad som är brott och vilket straff en person får som gjort sig skyldig till brottet.
 • Dom: Domstolens beslut i ett ärende.
 • Domare: Är den som leder förhandlingen under rättegången. Kan även kallas rättens ordförande.
 • Domstol: Tingsrätten är den allmänna domstol som håller i rättegången. Om någon part överklagar tingsrättens beslut kan det gå vidare till hovrätten och överklagas domen där kan man i vissa fall få prövningstillstånd i högsta domstolen.
 • Försvarare/Försvarsadvokat: Den misstänktes advokat.
 • Gripa: Ta fast en person. En person kan bara vara gripen under en kort tid, sen måste åklagare ta ställning till om personen ska anhållas. Vem som helst kan gripa en person om man misstänker att personen är efterlyst eller om man tar personen på bar gärning när denne begår brott. Den gripne ska så fort som möjligt överlämnas till polis i sådana fall.
 • Huvudförhandling: Annat ord för rättegång. Hålls i rättssal där misstänkt, målsägande och eventuella vittnen hörs. Ibland behöver inte målsägande vistas i samma rum som den misstänkte.
 • Häktad: När tiden för anhållan gått ut måste domstolen fatta beslut om häktning för att man ska kunna ha den misstänkte inlåst. För häktning krävs att den misstänkte på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan medföra fängelse i minst ett år.
 • Kontaktförbud: Om det finns risk att en viss person kommer att begå brott mot, trakassera eller följa efter någon annan, kan den personen få kontaktförbud. Ett sådant beslut fattas av åklagare.
 • MålsägandeDen som blivit utsatt för brott.
 • Målsägandebiträde: Vid allvarliga brott kan målsäganden få stöd och hjälp av ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet är en jurist eller advokat som har till uppgift att ta tillvara brottsoffret/målsägandens intressen under utredning och rättegång. Målsägandebiträde utses och betalas av staten. Vanligtvis för också målsägandebiträdet talan gällande eventuellt skadestånd.
 • Påföljd: Är ett annat ord för straff.
 • Rättegång: Förhandling, kallas ibland huvudförhandling.
 • Samhällstjänst: Kan man bli dömd till om man är över 18 år. Det innebär att man arbetar gratis under en viss tid.
 • Sannolika skäl: En starkare grad av misstanke än skäligen misstänkt. Bevisningen behöver dock inte vara så stark att det finns tillräckliga skäl för åtal. 
 • Skäligen misstänkt: Finns omständigheter som talar för att den misstänkte är skyldig.
 • Skyddstillsyn: Då får den dömde en övervakare under en bestämd tid.
 • Skadestånd: Är en ekonomisk ersättning för skada i samband med brott. De skador som ersätts är främst personskador och fysisk och psykisk kränkning. I vissa fall kan sakskada också generera skadestånd. Skadestånd begärs i samband med rättegången.
 • Särskild företrädare för barn: Då en vårdnadshavare, eller någon som vårdnadshavaren står i nära förhållande till, misstänks för brott mot ett barn kan barnet få en särskild företrädare som ska tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i rättegången.
 • Videoförhör: När man är under 15 år ska man inte behöva vara med på en rättgång och möta sin gärningsman, den som är misstänkt. Därför spelas förhöret med målsägande/den som är utsatt för brott in på video/DVD.
 • Vittne: Är en person som sett vad som hänt eller har andra uppgifter som är viktig för utredning av brott.
 • Åtal: Åklagaren samlar ihop den bevisning som finns och allt som kommit fram i polisens förhör. Detta material är underlaget i anklagelsen mot den misstänkte. Om åklagare tror att den misstänkte ska dömas för brottet väcker åklagaren åtal.
 • Åklagare: En jurist som är anställd av staten. Åklagarens uppgift är att leda utredning om brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte och att framträda i domstolen.
 • Överklaga: Är en möjlighet för den som inte är nöjd med ett domslut eller myndighetsbeslut att få det prövat av en högre instans.
 • Övergrepp i rättssak: När någon genom hot försöker hindra en person att polisanmäla eller lämna uppgifter till polisen i förhör. Detta ses som ett allvarligt brott